'חלוקת הש"ס' קהילות: חברה ש"ס, אנשי משה

לשון אבינו הראשון, כ"ק אדמור הזקן - בספר התניא, קונטרס אחרון , פרק ט'

חזקו ואמצו לבבכם כל המייחלים לה'. גם לגמור כל הש"ס בכל שנה ושנה ובכל עיר ועירלחלקהמסכתות עפ"י הגורל או ברצון. ועיר שיש בה מנינים הרבה יגמרו בכל מנין ומנין. ואם איזה מנין קטן מהכיל יצרפו אליהם אנשים מאיזה מנין גדול בבל ישונה חק ולא יעבור

To join this siyum of Talmud Bavli, please check the relevant Tractates, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 19 Kislev 5781 (Saturday, December 05, 2020) sundown.

Talmud Bavli Siyum is 45.9% Assigned
(17/37 Tractates)

current signup list

.

Zeraim

√Berachos (63 dafim)
.

Moed

√Shabbos (156 dafim) Eruvin (104 dafim) √Pesachim (120 dafim)
Shekalim (21 dafim) Yoma (87 dafim) √Sukkah (55 dafim)
Beitzah (39 dafim) Rosh Hashanah (34 dafim) √Taanis (30 dafim)
√Megillah (31 dafim) √Moed Katan (28 dafim) √Chagigah (26 dafim)
.

Nashim

Yevamos (121 dafim) Kesuvos (111 dafim) Nedarim (90 dafim)
Nazir (65 dafim) √Sotah (48 dafim) Gittin (89 dafim)
√Kiddushin (81 dafim)   
.

Nezikim

Bava Kamma (118 dafim) Bava Metzia (118 dafim) √Bava Basra (175 dafim)
Sanhedrin (112 dafim) √Makkos (23 dafim) Shevuos (48 dafim)
√Avodah Zarah (75 dafim) √Horayos (13 dafim)  
.

Kodashim

Zevahim (119 dafim) Menahos (109 dafim) Hullin (141 dafim)
Bechoros (60 dafim) Arakhin (33 dafim) √Temurah (33 dafim)
√Kerisos (27 dafim) √Meilah+ (36 dafim)  
.

Taharos

Niddah (72 dafim)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
1R' Yirmi EmmerMoed Katan
1R' Avrohom KatzChagigah
1R' Pinchos MovsikovSotah
1R' Chaim Tzvi FieldsteelKiddushin
1R' Yitzchok MillerBava Basra
1R' Nir DavidMakkos
1R' Yitzchok TzapAvodah Zarah
1R' Meir KabakovHorayos
1R' Menachem M. KrinskiTemurah
1R' Getzel RubashkinKerisos
1R' Binyomin KabakovMeilah+
2Rav Mordechai Gurarie ShlitaBerachos, Shabbos
1R' Yosef Dovid ChanowitzPesachim
1R' Shmuel NemirovskiSukkah
1R' Efraim RubinTaanis
1R' Mendel YusewitzMegillah
      16 people signed up for 17 Tractates   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.