שבעה

לע"נ מלכה בת חיים משלום זושא שליט"א

ולסיים עד סיום השבעה, יום ג' מטו"מ

To join this siyum of Mishna, please check the relevant Tractates, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 27 Tammuz 5782 (Tuesday, July 26, 2022) sundown.

Mishna Siyum is 39.6% Assigned
(25/63 Tractates)

current signup list

Zeraim

√Berachos (9) Peah (8) Demai (7)
Kilaim (9) √Sheviis (10) Terumos (11)
Maasros (5) Maaser Sheini (5) Challah (4)
Orlah (3) √Bikkurim (4)  

Moed

Shabbos (24) Eruvin (10) √Pesachim (10)
Shekalim (8) √Yoma (8) √Sukkah (5)
√Beitzah (5) √Rosh Hashanah (4) √Taanis (4)
√Megillah (4) √Moed Katan (3) √Chagigah (3)

Nashim

√Yevamos (16) √Kesuvos (13) √Nedarim (11)
√Nazir (9) Sotah (9) √Gittin (9)
√Kiddushin (4)   

Nezikim

Bava Kamma (10) Bava Metzia (10) Bava Basra (10)
√Sanhedrin (11) √Makkos (3) Shevuos (8)
Edyos (8) Avodah Zarah (5) √Avot (6)
Horayos (3)   

Kodashim

Zevahim (14) √Menahos (13) √Hullin (12)
Bechoros (9) √Arakhin (9) Temurah (7)
Kerisos (6) Meilah (6) √Tamid (7)
Middos (5) Kinnim (3)  

Taharos

Keilim (30) Ohalos (18) Negaim (14)
Parah (12) Taharos (10) Mikvaos (10)
Niddah (10) Machshirin (6) Zavim (5)
Tevul Yom (4) Yadayim (4) Uktzin (3)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
2ח.ג.Sheviis, Bikkurim
1צבי גרוסקוףTaanis
1הרשי גליקMegillah
1מ. כהנאPesachim
1שמואל וויילMoed Katan
1שלומי שטראוHullin
1מנדל מושקוביץChagigah
1אלי נ.Yevamos
2אלי מנדלKesuvos, Sukkah
2משה פרידמןNedarim, Nazir
1ברוך ל.Gittin
1בצלאל ר.Kiddushin
1חזקי רוטSanhedrin
1צבי קוונסקיBerachos
1רפאל בניזריMakkos
1מנדי ווינגרטןAvot
1חיים פסטרנקYoma
1מ. קלייןMenahos
1דודי פולקArakhin
1Meir WeberBeitzah
1ליפשיץTamid
1יוסי שטסלRosh Hashanah
      22 people signed up for 25 Tractates   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.