חודש ארגון תש"פ סניף אבן שמואל - מצווים ועושים!

חב"בוגרים אבן שמואל היקרים

במסגרת הנושא השנתי של בני עקיבא- מצווים ועושים! לקחנו על עצמינו בתור חבריא ב לסיים ש"ס משניות עד שבת ארגון

!נשמח שכולכם תקחו חלק בפרוייקט

To join this siyum of Mishna, please check the relevant Tractates, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 9 Kislev 5780 (Saturday, December 07, 2019) sundown.

Mishna Siyum is 38% Assigned
(24/63 Tractates)

current signup list

Zeraim

Berachos (9) Peah (8) Demai (7)
Kilaim (9) √Sheviis (10) Terumos (11)
Maasros (5) √Maaser Sheini (5) √Challah (4)
√Orlah (3) √Bikkurim (4)  

Moed

√Shabbos (24) Eruvin (10) Pesachim (10)
√Shekalim (8) Yoma (8) √Sukkah (5)
Beitzah (5) Rosh Hashanah (4) Taanis (4)
√Megillah (4) Moed Katan (3) Chagigah (3)

Nashim

Yevamos (16) √Kesuvos (13) √Nedarim (11)
Nazir (9) Sotah (9) √Gittin (9)
Kiddushin (4)   

Nezikim

√Bava Kamma (10) √Bava Metzia (10) √Bava Basra (10)
√Sanhedrin (11) √Makkos (3) √Shevuos (8)
√Edyos (8) √Avodah Zarah (5) √Avot (6)
√Horayos (3)   

Kodashim

Zevahim (14) Menahos (13) Hullin (12)
Bechoros (9) Arakhin (9) Temurah (7)
Kerisos (6) Meilah (6) Tamid (7)
Middos (5) Kinnim (3)  

Taharos

Keilim (30) Ohalos (18) Negaim (14)
Parah (12) √Taharos (10) Mikvaos (10)
Niddah (10) Machshirin (6) Zavim (5)
Tevul Yom (4) Yadayim (4) √Uktzin (3)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
2Eliyahu BergmanSukkah, Megillah
4אוריהBikkurim, Maaser Sheini, Challah, Orlah
2אליה נחשוןShabbos, Bava Metzia
13יהודה שילה אברהםKesuvos, Nedarim, Gittin, Bava Kamma, Bava Basra, Sanhedrin, Makkos, Shevuos, Edyos, Avodah Zarah, Avot, Horayos, Taharos
1יואב טנאUktzin
2שלמהSheviis, Shekalim
      6 people signed up for 24 Tractates   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.