Sarah Bas Chaim
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Tishri 5777 (Saturday, October 08, 2016) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Baruch Gertz
פרק 2 (4 דפים) - Baruch Gertz
פרק 3 (9 דפים) - Baruch Gertz
פרק 4 (4 דפים) - Baruch Gertz
פרק 5 (5 דפים) - Baruch Gertz
פרק 6 (10 דפים) - Baruch Gertz
פרק 7 (6 דפים) - Baruch Gertz
פרק 8 (3 דפים) - Baruch Gertz
פרק 9 (11 דפים) - Baruch Gertz

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 2 (16 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 3 (11 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 4 (4 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 5 (6 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 6 (10 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 7 (9 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 8 (6 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 9 (8 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 10 (6 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 11 (6 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 12 (3 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 13 (2 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 14 (4 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 15 (4 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 16 (7 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 17 (4 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 18 (4 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 19 (7 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 20 (4 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 21 (2 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 22 (5 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 23 (5 דפים) - Rabbi Reingold
פרק 24 (5 דפים) - Rabbi Reingold
עירובין (104 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Jacob Goodman
פרק 2 (9 דפים) - Dov Finman
פרק 3 (15 דפים) - Dov Finman
פרק 4 (11 דפים) - Dov Finman
פרק 5 (9 דפים) - Dov Finman
פרק 6 (15 דפים) - Dov Finman
פרק 7 (6 דפים) - Dov Finman
פרק 8 (7 דפים) - Dov Finman
פרק 9 (6 דפים) - Dov Finman
פרק 10 (11 דפים) - Dov Finman
פסחים (120 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 2 (21 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 3 (8 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 4 (8 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 5 (7 דפים) - David Marwick
פרק 6 (9 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 7 (13 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 8 (5 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 9 (7 דפים) - Nadav Goldberg
פרק 10 (23 דפים) - Nadav Goldberg
שקלים (21 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (3 דפים) - Shlomo Berman
פרק 2 (2 דפים) - Jacob Keller
פרק 3 (2 דפים) - Jacob Keller
פרק 4 (4 דפים) - Jacob Keller
פרק 5 (2 דפים) - Jacob Keller
פרק 6 (4 דפים) - Jacob Keller
פרק 7 (2 דפים) - Jacob Keller
פרק 8 (2 דפים) - Jacob Keller
יומא (87 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Yoni Freiden
פרק 2 (6 דפים) - Yoni Freiden
פרק 3 (11 דפים) - Yoni Freiden
פרק 4 (8 דפים) - Dovid Simcha Greene
פרק 5 (15 דפים) - Daniel Moses
פרק 6 (6 דפים) - Pinny Roth
פרק 7 (5 דפים) - Dovid Simcha Greene
פרק 8 (16 דפים) - Dovid Simcha Greene
סוכה (55 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - David Klugman
פרק 2 (9 דפים) - David Klugman
פרק 3 (13 דפים) - David Klugman
פרק 4 (8 דפים) - David Klugman
פרק 5 (7 דפים) - David Klugman
ביצה (39 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Yossi Frydman
פרק 2 (8 דפים) - Yossi Frydman
פרק 3 (6 דפים) - Daniel Mozes
פרק 4 (6 דפים) - Ranon Cortell
פרק 5 (6 דפים) - Yehoshua Scheininger
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Rabbi Dovid Katzenstein
פרק 2 (3 דפים) - Rabbi Dovid Katzenstein
פרק 3 (4 דפים) - Rabbi Dovid Katzenstein
פרק 4 (7 דפים) - Rabbi Dovid Katzenstein
תענית (30 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - David Leipnik
פרק 2 (3 דפים) - David Leipnik
פרק 3 (8 דפים) - David Leipnik
פרק 4 (6 דפים) - David Leipnik
מגילה (31 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Craig Simon
פרק 2 (4 דפים) - Craig Simon
פרק 3 (4 דפים) - Craig Simon
פרק 4 (8 דפים) - Craig Simon
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - Reuven Gaisin
פרק 2 (2 דפים) - Reuven Gaisin
פרק 3 (17 דפים) - J Greenspon
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - Pinchas Werner
פרק 2 (9 דפים) - Pinchas Werner
פרק 3 (8 דפים) - Pinchas Werner

נשים

יבמות (121 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Pinchas Werner
פרק 2 (9 דפים) - Pinchas Werner
פרק 3 (9 דפים) - Pinchas Werner
פרק 4 (15 דפים) - Pinchas Werner
פרק 5 (3 דפים) - Pinchas Werner
פרק 6 (13 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 7 (4 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 8 (14 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 9 (3 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 10 (10 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 11 (4 דפים) - Daniel Kramer
פרק 12 (6 דפים) - Daniel Kramer
פרק 13 (5 דפים) - Daniel Kramer
פרק 14 (2 דפים) - Daniel Kramer
פרק 15 (5 דפים) - Daniel Kramer
פרק 16 (4 דפים) - Daniel Kramer
כתובות (111 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Jeremy Lasson
פרק 2 (14 דפים) - Jeremy Lasson
פרק 3 (12 דפים) - Joshua Baldinger
פרק 4 (13 דפים) - Zev Galkin
פרק 5 (11 דפים) - Moshe D. Lapin
פרק 6 (5 דפים) - Daniel Moses
פרק 7 (8 דפים) - Daniel Moses
פרק 8 (5 דפים) - Daniel Moses
פרק 9 (7 דפים) - Daniel Moses
פרק 10 (5 דפים) - Rabbi Hes
פרק 11 (6 דפים) - Rabbi Hes
פרק 12 (3 דפים) - Rabbi Hes
פרק 13 (9 דפים) - Rabbi Hes
נדרים (90 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Ezra Baldinger
פרק 2 (7 דפים) - Uriel Young
פרק 3 (12 דפים) - שלמה לוי סלאטאס
פרק 4 (13 דפים) - שלמה לוי סלאטאס
פרק 5 (4 דפים) - Moshe D. Lapin
פרק 6 (5 דפים) - Dov Foxbrunner
פרק 7 (6 דפים) - Dov Foxbrunner
פרק 8 (4 דפים) - Tani Prero
פרק 9 (2 דפים) - Baruch Dollman
פרק 10 (13 דפים) - Yossi Berliant
פרק 11 (13 דפים) - Moshe Arzouan
נזיר (65 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (7 דפים) - Yossi Katz
פרק 2 (7 דפים) - Yossi Katz
פרק 3 (4 דפים) - Yossi Katz
פרק 4 (10 דפים) - Yossi Katz
פרק 5 (4 דפים) - Yossi Katz
פרק 6 (13 דפים) - Yossi Katz
פרק 7 (10 דפים) - Yossi Katz
פרק 8 (4 דפים) - Yossi Katz
פרק 9 (6 דפים) - Aaron Jacob
סוטה (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Gershon Seidel
פרק 2 (5 דפים) - Gershon Seidel
פרק 3 (4 דפים) - Gershon Seidel
פרק 4 (4 דפים) - Gershon Seidel
פרק 5 (4 דפים) - Gershon Seidel
פרק 6 (1 דפים) - Gershon Seidel
פרק 7 (10 דפים) - Gershon Seidel
פרק 8 (2 דפים) - Gershon Seidel
פרק 9 (6 דפים) - Gershon Seidel
גיטין (89 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Nathan Cohen
פרק 2 (9 דפים) - Nathan Cohen
פרק 3 (8 דפים) - Marc Azran
פרק 4 (16 דפים) - Marc Azran
פרק 5 (14 דפים) - Marc Azran
פרק 6 (5 דפים) - Marc Azran
פרק 7 (10 דפים) - Marc Azran
פרק 8 (5 דפים) - Marc Azran
פרק 9 (9 דפים) - Marc Azran
קידושין (81 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (39 דפים) - Moshe Glazer
פרק 2 (17 דפים) - Moshe Glazer
פרק 3 (11 דפים) - Moshe Glazer
פרק 4 (14 דפים) - Moshe Glazer
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 2 (10 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 3 (9 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 4 (10 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 5 (9 דפים) - Reuven Kasierer
פרק 6 (7 דפים) - Daniel Kramer
פרק 7 (21 דפים) - Eliyahu Schwartz
פרק 8 (10 דפים) - Daniel Kramer
פרק 9 (18 דפים) - Daniel Kramer
פרק 10 (9 דפים) - Daniel Kramer
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Jeremy Schnittman
פרק 2 (12 דפים) - Matthew Manes
פרק 3 (11 דפים) - Joey Schmerling
פרק 4 (16 דפים) - Jeremy Schnittman
פרק 5 (15 דפים) - Jeremy Schnittman
פרק 6 (8 דפים) - Shlomo Radner
פרק 7 (11 דפים) - Shlomo Radner
פרק 8 (9 דפים) - Shlomo Radner
פרק 9 (13 דפים) - Shlomo Radner
פרק 10 (4 דפים) - Shlomo Radner
בבא בתרא (175 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Daniel Moses
פרק 2 (11 דפים) - Rabbi Frank
פרק 3 (33 דפים) - Daniel Moses
פרק 4 (12 דפים) - Max Masinter
פרק 5 (19 דפים) - M. Frank
פרק 6 (10 דפים) - Alon Dek
פרק 7 (6 דפים) - Jon Stein
פרק 8 (31 דפים) - M. Frank
פרק 9 (21 דפים) - M. Frank
פרק 10 (17 דפים) - M. Frank
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (16 דפים) - Avraham Simcha Beitsch
פרק 2 (5 דפים) - Avraham Simcha Beitsch
פרק 3 (9 דפים) - Avraham Simcha Beitsch
פרק 4 (8 דפים) - Shua Mendlowitz
פרק 5 (2 דפים) - Shua Mendlowitz
פרק 6 (7 דפים) - Shua Mendlowitz
פרק 7 (19 דפים) - Shua Mendlowitz
פרק 8 (7 דפים) - Marc Greenberg
פרק 9 (9 דפים) - Marc Greenberg
פרק 10 (6 דפים) - Matt Welik
פרק 11 (24 דפים) - Daniel Kramer
מכות (23 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Jacob Kates
פרק 2 (6 דפים) - Jacob Kates
פרק 3 (12 דפים) - Jacob Kates
שבועות (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Chaim Haber
פרק 2 (5 דפים) - Chaim Haber
פרק 3 (11 דפים) - Chaim Haber
פרק 4 (6 דפים) - Rav Lopiansky
פרק 5 (2 דפים) - Haim Gabay
פרק 6 (6 דפים) - Rav Lopiansky
פרק 7 (5 דפים) - Rav Lopiansky
פרק 8 (1 דפים) - Haim Gabay
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Yoni Katibian
פרק 2 (18 דפים) - Matthew Karlin
פרק 3 (9 דפים) - Hirschel Wohl
פרק 4 (13 דפים) - Hirschel Wohl
פרק 5 (15 דפים) - Hirschel Wohl
הוריות (13 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (4 דפים) - Rami Mandelbaum
פרק 2 (3 דפים) - Rami Mandelbaum
פרק 3 (6 דפים) - Rami Mandelbaum
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 2 (16 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 3 (5 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 4 (11 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 5 (11 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 6 (8 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 7 (4 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 8 (13 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 9 (6 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 10 (3 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 11 (6 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 12 (8 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 13 (6 דפים) - Rabbi Leiman
פרק 14 (9 דפים) - Rabbi Leiman
מנחות (109 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 2 (4 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 3 (21 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 4 (14 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 5 (11 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 6 (9 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 7 (4 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 8 (7 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 9 (4 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 10 (7 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 11 (6 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 12 (4 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
פרק 13 (7 דפים) - Rabbi Gedalia Walls
חולין (141 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (25 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 2 (15 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 3 (26 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 4 (10 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 5 (5 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 6 (6 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 7 (14 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 8 (14 דפים) - Rabbi Kreiser
פרק 9 (13 דפים) - Rabbi Kreiser
פרק 10 (5 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 11 (3 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
פרק 12 (5 דפים) - Rabbi Elyakim Milikowsky
בכורות (60 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Binyamin Deitsch
פרק 2 (6 דפים) - Daniel Moses
פרק 3 (7 דפים) - Daniel Moses
פרק 4 (5 דפים) - Daniel Moses
פרק 5 (6 דפים) - Daniel Moses
פרק 6 (6 דפים) - Daniel Moses
פרק 7 (3 דפים) - Daniel Moses
פרק 8 (7 דפים) - Daniel Moses
פרק 9 (9 דפים) - Daniel Moses
ערכין (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Binyomin Bulka
פרק 2 (6 דפים) - Levi Akkerman
פרק 3 (4 דפים) - Levi Akkerman
פרק 4 (2 דפים) - Justin Moskowitz
פרק 5 (2 דפים) - Justin Moskowitz
פרק 6 (3 דפים) - Justin Moskowitz
פרק 7 (3 דפים) - Nachum Ungar
פרק 8 (2 דפים) - Nachum Ungar
פרק 9 (6 דפים) - Nachum Ungar
תמורה (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Yitzi Scher
פרק 2 (3 דפים) - Yitzi Scher
פרק 3 (4 דפים) - Yitzi Scher
פרק 4 (3 דפים) - Yitzi Scher
פרק 5 (4 דפים) - Yitzi Scher
פרק 6 (3 דפים) - Yitzi Scher
פרק 7 (4 דפים) - Yitzi Scher
כריתות (27 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Ari Mizel
פרק 2 (3 דפים) - Ari Mizel
פרק 3 (6 דפים) - Ari Mizel
פרק 4 (3 דפים) - Ari Mizel
פרק 5 (3 דפים) - Ari Mizel
פרק 6 (6 דפים) - Ari Mizel
מעילה (36 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Mordechai Linzer
פרק 2 (2 דפים) - Mordechai Linzer
פרק 3 (5 דפים) - Mordechai Linzer
פרק 4 (3 דפים) - Mordechai Linzer
פרק 5 (2 דפים) - Mordechai Linzer
פרק 6 (18 דפים) - Mordechai Linzer
 

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Yitzi Labell
פרק 2 (8 דפים) - Yitzi Labell
פרק 3 (10 דפים) - Yitzi Labell
פרק 4 (9 דפים) - Yitzi Labell
פרק 5 (8 דפים) - Yitzi Labell
פרק 6 (6 דפים) - Yitzi Labell
פרק 7 (3 דפים) - Yitzi Labell
פרק 8 (2 דפים) - Yitzi Labell
פרק 9 (5 דפים) - Yitzi Labell
פרק 10 (10 דפים) - Yitzi Labell

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
1Aaron Jacobנזיר פרק 9
1Alon Dekבבא בתרא פרק 6
6ari mizelכריתות פרקים 1-6
3Avraham Simcha Beitschסנהדרין פרקים 1-3
1Baruch Dollmanנדרים פרק 9
9Baruch Gertzברכות פרקים 1-9
1Binyamin Deitschבכורות פרק 1
1Binyomin Bulkaערכין פרק 1
3Chaim Haberשבועות פרקים 1-3
4Craig Simonמגילה פרקים 1-4
11Daniel Kramerיבמות פרקים 11-16; בבא קמא פרקים 6, 8-10; סנהדרין פרק 11
15Daniel Mosesיומא פרק 5; כתובות פרקים 6-9; בבא בתרא פרקים 1, 3; בכורות פרקים 2-9
1Daniel Mozesביצה פרק 3
5David Klugmanסוכה פרקים 1-5
4David leipnikתענית פרקים 1-4
1David Marwickפסחים פרק 5
9Dov Finmanעירובין פרקים 2-10
2Dov Foxbrunnerנדרים פרקים 6-7
3Dovid Simcha Greeneיומא פרקים 4, 7-8
1Eliyahu Schwartzבבא קמא פרק 7
1Ezra Baldingerנדרים פרק 1
9Gershon Seidelסוטה פרקים 1-9
2Haim Gabayשבועות פרקים 5, 8
3Hirschel Wohlעבודה זרה פרקים 3-5
1J Greensponמועד קטן פרק 3
1Jacob Goodmanעירובין פרק 1
3Jacob Katesמכות פרקים 1-3
7Jacob Kellerשקלים פרקים 2-8
2Jeremy lassonכתובות פרקים 1-2
3Jeremy Schnittmanבבא מציעא פרקים 1, 4-5
1Joey Schmerlingבבא מציעא פרק 3
1Jon Steinבבא בתרא פרק 7
1Joshua Baldingerכתובות פרק 3
3Justin Moskowitzערכין פרקים 4-6
2Levi Akkermanערכין פרקים 2-3
7Marc Azranגיטין פרקים 3-9
2Marc Greenbergסנהדרין פרקים 8-9
1Matt Welikסנהדרין פרק 10
1Matthew Karlinעבודה זרה פרק 2
1Matthew Manesבבא מציעא פרק 2
1Max Masinterבבא בתרא פרק 4
6Mordechai Linzerמעילה פרקים 1-6
1Moshe Arzouanנדרים פרק 11
2Moshe D. Lapinכתובות פרק 5; נדרים פרק 5
4Moshe Glazerקידושין פרקים 1-4
3Nachum Ungarערכין פרקים 7-9
9Nadav Goldbergפסחים פרקים 1-4, 6-10
2Nathan Cohenגיטין פרקים 1-2
8Pinchas Wernerחגיגה פרקים 1-3; יבמות פרקים 1-5
1Pinny Rothיומא פרק 6
14Rabbi Leimanזבחים פרקים 1-14
4Rabbi Dovid Katzensteinראש השנה פרקים 1-4
10Rabbi Elyakim Milikowskyחולין פרקים 1-7, 10-12
4M. Frankבבא בתרא פרקים 5, 8-10
1Rabbi Frankבבא בתרא פרק 2
13Rabbi Gedalia Wallsמנחות פרקים 1-13
4Rabbi Hesכתובות פרקים 10-13
2Rabbi Kreiserחולין פרקים 8-9
24Rabbi Reingoldשבת פרקים 1-24
3Rami Mandelbaumהוריות פרקים 1-3
1Ranon Cortellביצה פרק 4
3Rav Lopianskyשבועות פרקים 4, 6-7
2Reuven Gaisinמועד קטן פרקים 1-2
10Reuven Kasiererיבמות פרקים 6-10; בבא קמא פרקים 1-5
1Shlomo Bermanשקלים פרק 1
5shlomo radnerבבא מציעא פרקים 6-10
4Shua Mendlowitzסנהדרין פרקים 4-7
1Tani Preroנדרים פרק 8
1uriel youngנדרים פרק 2
1Yehoshua Scheiningerביצה פרק 5
10Yitzi Labellנידה פרקים 1-10
7Yitzi Scherתמורה פרקים 1-7
3Yoni Freidenיומא פרקים 1-3
1Yoni Katibianעבודה זרה פרק 1
1Yossi Berliantנדרים פרק 10
2Yossi Frydmanביצה פרקים 1-2
8Yossi Katzנזיר פרקים 1-8
1Zev Galkinכתובות פרק 4
2שלמה לוי סלאטאסנדרים פרקים 3-4
      79 אנשים נרשמו ל 314 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.