למד לSossi Bas Yaakov (Sylvia Sack)
שלושים / יארצייט

Thank you for signing up to learn mishnayos for a wonderful Bubbie, Mrs. Sylvia Sack! It should be a zechus for you and your family!

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Kislev 5783 (Sunday, December 18, 2022) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(109.5%)
(1 הרשמה מלאה + 6 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Signing up for Kesubos instead of Bava Basra. Please send reminder emails to Saba as well. Thanks!
Zalman Wallach, 10 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3Benc and elchananחגיגה, מועד קטן, סוכה
1Ari Mermelsteinמעילה
1Binyamin Zednerנידה
3Raffy Duskisפיאה, חלה, ברכות
1Danny solomonמגילה
1Dovi Shenkman and Avivשבת
1Dovid Eskenaziבבא מציעא
1Duddy Liebermannשבועות
1Eli Sonnenblickביכורים
1Jacobסנהדרין
1Jacob Abehseraהוריות
1Joshua Heberיומא
2Kobi Littwinכלאיים, דמאי
4Matthew Lorenתרומות, מעשר שני, שביעית, מעשרות
1Matthew Oknerתענית
1Meir Bohbotבבא קמא
1Noah Ripsteinעבודה זרה
1Moshe Wilhelmבבא בתרא
1Baruch Leib Grossנדרים
6Yaakov Shalom Sopherקינים, תמיד, מידות, עוקצים, תמורה, ערכין
1Moshe Weiskopfזבחים
10Aharon Grossפרה, מקוואות, עדויות, זבים, נגעים, ידיים, טהרות, מכשירין, כלים, טבול יום
1Dovy Goodmanפסחים
1Yechezkel Dovid Burnsביצה
1Shuey Steinerמכשירין
1Yosef Hinbergנזיר
1Ben Tzion Hinbergקידושין
1Shmuel Jaffeeמנחות
1Dovid Nashimעדויות
1Shai Meyerowitzראש השנה
2YN Kersnerמקוואות, ידיים
1Akiva Reihaniביצה
1Aharon Feinbergפסחים
1Eli Krugerסוטה
2Shimshon eisenbergerכריתות, בכורות
1Akiva Schnitzerחולין
1Shloime Mermelsteinגיטין
2Shlomo Agishteinעירובין, שקלים
1Shmuel Idlerערלה
1Shmuel Rosenאהלות
1Torrey Londonאבות
1Yisroel Tenenbaumמכות
1Yosef tropperיבמות
1Saba and Zalmanכתובות
      44 אנשים נרשמו ל 69 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.