למד לרות בת יהו'שע ומנחם מאני שגידלה (Ruth Ballabon)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Iyyar 5781 (Tuesday, April 13, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1A Erreichהוריות
1Meyer Halberstamמעילה
1Yankie Krauszזבחים
1Aryeh Kleinעדויות
1Avery Horovitzכריתות
1Avi Ballabonכתובות
1Avi Greenbergתמורה
2Barry Benderמידות, תמיד
4Benjy Ehrenkranzזבים, ידיים, טבול יום, עוקצים
1Bruce Abramsonאבות
1Corey Fuchsגיטין
1Daniel Ballabonפסחים
1DK Nimanערלה
1Eli Warmanנזיר
1Elie Pieprzמעשר שני
1Elliot Fuchsחגיגה
1Ezra Melcerמעשרות
1Irving Lebovicsחולין
1Jack Abramoffתענית
1Jeff Ballabonערכין
1M. Pouladברכות
1Zevi Moellerכלים
1Uri Greenbergמועד קטן
1Moshe Wargonמגילה
1Elisha Ballabonמכות
2Tuvia Mezeiדמאי, חלה
1Moshe Ballabonשקלים
2Shlomo Ballabonסוכה, נדרים
1Jonas Pragerסוטה
1Liore Alroyפסחים
3Mark Frankelבבא מציעא, שביעית, כלאיים
1Menachemקינים
1Amram Steinbergבבא קמא
1Menachem Y Greenbergעירובין
1Menachem Greenbergשבת
1Menachem Niermanשבועות
1MOE HARARYבכורות
1Moshe Orenbuchביצה
2Mottiראש השנה, יומא
1Naftali Plawesמנחות
1Shimshon Greenbergקידושין
6Shlomo Greenbergיבמות, תרומות, אהלות, נידה, בבא בתרא, טהרות
1Shlomo Miodownikביכורים
2shraga kahanaפרה, נגעים
1Steve Naimanסנהדרין
1tuvia Bliskoמכשירין
1Yitzchak Sperkaמקוואות
1Yitzie Kavianעבודה זרה
1Z FUCHSפיאה
      49 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.