Yartzheit - L'iluy Nishmas R' Pinchas ben Avrohom Mordechai z"l

Yartzheit, Siyum L'iluy Nishmas R' Pinchas ben Avrohom Mordechai z"l (R' Pinchas Klahr)

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Kislev 5782 (Sunday, November 28, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.1%)
(1 הרשמה מלאה + 6 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Skaist
פרק 2 - Eli Skaist
פרק 3 - Eli Skaist
פרק 4 - Eli Skaist
פרק 5 - Eli Skaist
פרק 6 - Eli Skaist
פרק 7 - Eli Skaist
פרק 8 - Eli Skaist
פרק 9 - Eli Skaist
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Dvorkes
פרק 2 - Yaakov Dvorkes
פרק 3 - Yaakov Dvorkes
פרק 4 - Yaakov Dvorkes
פרק 5 - Yaakov Dvorkes
פרק 6 - Yaakov Dvorkes
פרק 7 - Yaakov Dvorkes
פרק 8 - Yaakov Dvorkes
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Skaist
פרק 2 - Eli Skaist
פרק 3 - Eli Skaist
פרק 4 - Eli Skaist
פרק 5 - Eli Skaist
פרק 6 - Eli Skaist
פרק 7 - Eli Skaist
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Skaist
פרק 2 - Mordechai Skaist
פרק 3 - Mordechai Skaist
פרק 4 - Mordechai Skaist
פרק 5 - Mordechai Skaist
פרק 6 - Mordechai Skaist
פרק 7 - Mordechai Skaist
פרק 8 - Mordechai Skaist
פרק 9 - Mordechai Skaist
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruly Tratner
פרק 2 - Sruly Tratner
פרק 3 - Sruly Tratner
פרק 4 - Sruly Tratner
פרק 5 - Sruly Tratner
פרק 6 - Sruly Tratner
פרק 7 - Sruly Tratner
פרק 8 - Sruly Tratner
פרק 9 - Sruly Tratner
פרק 10 - Sruly Tratner
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Skaist
פרק 2 - Yitzchak Skaist
פרק 3 - Yitzchak Skaist
פרק 4 - Yitzchak Skaist
פרק 5 - Yitzchak Skaist
פרק 6 - Yitzchak Skaist
פרק 7 - Yitzchak Skaist
פרק 8 - Yitzchak Skaist
פרק 9 - Yitzchak Skaist
פרק 10 - Yitzchak Skaist
פרק 11 - Yitzchak Skaist
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Skaist
פרק 2 - Yitzchak Skaist
פרק 3 - Yitzchak Skaist
פרק 4 - Yitzchak Skaist
פרק 5 - Yitzchak Skaist
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Skaist
פרק 2 - Yitzchak Skaist
פרק 3 - Yitzchak Skaist
פרק 4 - Yitzchak Skaist
פרק 5 - Yitzchak Skaist
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - SMK
פרק 2 - SMK
פרק 3 - SMK
פרק 4 - SMK
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - SMK
פרק 2 - SMK
פרק 3 - SMK
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Naftali Skaist
פרק 2 - Shlomo Naftali Skaist
פרק 3 - Shlomo Naftali Skaist
פרק 4 - Shlomo Naftali Skaist
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Psachya Skaist
פרק 2 - Psachya Skaist
פרק 3 - Psachya Skaist
פרק 4 - Psachya Skaist
פרק 5 - Psachya Skaist
פרק 6 - Psachya Skaist
פרק 7 - Psachya Skaist
פרק 8 - Psachya Skaist
פרק 9 - Psachya Skaist
פרק 10 - Psachya Skaist
פרק 11 - Baruch Lebovits
פרק 12 - Baruch Lebovits
פרק 13 - Baruch Lebovits
פרק 14 - Baruch Lebovits
פרק 15 - Baruch Lebovits
פרק 16 - Baruch Lebovits
פרק 17 - Baruch Lebovits
פרק 18 - Baruch Lebovits
פרק 19 - Baruch Lebovits
פרק 20 - Baruch Lebovits
פרק 21 - Baruch Lebovits
פרק 22 - Baruch Lebovits
פרק 23 - Baruch Lebovits
פרק 24 - Baruch Lebovits
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Skaist
פרק 2 - Dovid Skaist
פרק 3 - Dovid Skaist
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Berger
פרק 2 - Moshe Berger
פרק 3 - Moshe Berger
פרק 4 - Moshe Berger
פרק 5 - Moshe Berger
פרק 6 - Moshe Berger
פרק 7 - Moshe Berger
פרק 8 - Moshe Berger
פרק 9 - Moshe Berger
פרק 10 - Moshe Berger
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - R' Raphael Skaist
פרק 2 - R' Raphael Skaist
פרק 3 - R' Raphael Skaist
פרק 4 - R' Raphael Skaist
פרק 5 - R' Raphael Skaist
פרק 6 - R' Raphael Skaist
פרק 7 - R' Raphael Skaist
פרק 8 - R' Raphael Skaist
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovi Klahr
פרק 2 - Dovi Klahr
פרק 3 - Dovi Klahr
פרק 4 - Dovi Klahr
פרק 5 - Dovi Klahr
פרק 6 - Dovi Klahr
פרק 7 - Dovi Klahr
פרק 8 - Dovi Klahr
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Osher Klahr
פרק 2 - Osher Klahr
פרק 3 - Osher Klahr
פרק 4 - Osher Klahr
פרק 5 - Osher Klahr
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 2 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 3 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 4 - Dovid Aryeh Dvorkes
פרק 5 - Dovid Aryeh Dvorkes
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
פרק 4 - Sholom Skaist
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Myer Klahr
פרק 2 - Yitzchok Myer Klahr
פרק 3 - Yitzchok Myer Klahr
פרק 4 - Yitzchok Myer Klahr
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
פרק 4 - Sholom Skaist
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Skaist
פרק 2 - Sholom Skaist
פרק 3 - Sholom Skaist

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - CMA
פרק 2 - CMA
פרק 3 - CMA
פרק 4 - CMA
פרק 5 - CMA
פרק 6 - CMA
פרק 7 - CMA
פרק 8 - CMA
פרק 9 - CMA
פרק 10 - CMA
פרק 11 - CMA
פרק 12 - CMA
פרק 13 - CMA
פרק 14 - CMA
פרק 15 - CMA
פרק 16 - CMA
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Y.G.
פרק 2 - Y.G.
פרק 3 - Y.G.
פרק 4 - Y.G.
פרק 5 - Y.G.
פרק 6 - Y.G.
פרק 7 - Y.G.
פרק 8 - Y.G.
פרק 9 - S Z Weintraub
פרק 10 - S Z Weintraub
פרק 11 - S Z Weintraub
פרק 12 - S Z Weintraub
פרק 13 - S Z Weintraub
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - G.A.
פרק 2 - G.A.
פרק 3 - G.A.
פרק 4 - G.A.
פרק 5 - G.A.
פרק 6 - G.A.
פרק 7 - G.A.
פרק 8 - G.A.
פרק 9 - G.A.
פרק 10 - G.A.
פרק 11 - G.A.
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Caplan
פרק 2 - Shlomo Caplan
פרק 3 - Shlomo Caplan
פרק 4 - Shlomo Caplan
פרק 5 - Shlomo Caplan
פרק 6 - Shlomo Caplan
פרק 7 - Shlomo Caplan
פרק 8 - Shlomo Caplan
פרק 9 - Shlomo Caplan
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - H.A.
פרק 2 - H.A.
פרק 3 - H.A.
פרק 4 - H.A.
פרק 5 - H.A.
פרק 6 - H.A.
פרק 7 - H.A.
פרק 8 - H.A.
פרק 9 - H.A.
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaacov Skaist, Rav Zev Weintraub
פרק 2 - Yaacov Skaist, Rav Zev Weintraub
פרק 3 - Yaacov Skaist, Rav Zev Weintraub
פרק 4 - Yaacov Skaist, Rav Zev Weintraub
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoel Klahr
פרק 2 - Yoel Klahr
פרק 3 - Yoel Klahr
פרק 4 - Yoel Klahr
פרק 5 - Yoel Klahr
פרק 6 - Yoel Klahr
פרק 7 - Yoel Klahr
פרק 8 - Yoel Klahr
פרק 9 - Yoel Klahr
פרק 10 - Yoel Klahr
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moishe Landy
פרק 2 - Moishe Landy
פרק 3 - Moishe Landy
פרק 4 - Label Klahr
פרק 5 - Label Klahr
פרק 6 - Label Klahr
פרק 7 - Label Klahr
פרק 8 - Label Klahr
פרק 9 - Label Klahr
פרק 10 - Label Klahr
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Y.R.
פרק 2 - Y.R.
פרק 3 - Y.R.
פרק 4 - Y.R.
פרק 5 - Y.R.
פרק 6 - Y.R.
פרק 7 - Y.R.
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Myer Klahr
פרק 2 - Yitzchok Myer Klahr
פרק 3 - Yitzchok Myer Klahr
פרק 4 - Yitzchok Myer Klahr, Yitzchok Myer Klahr
פרק 5 - Yitzchok Myer Klahr, Yitzchok Myer Klahr
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
פרק 11 - Nafali Roth
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - RYK
פרק 2 - RYK
פרק 3 - RYK
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 2 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 3 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 4 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 5 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 6 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 7 - Naftuli Zvi Klahr
פרק 8 - Naftuli Zvi Klahr
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Friedman
פרק 2 - Yossi Friedman
פרק 3 - Yossi Friedman
פרק 4 - Yossi Friedman
פרק 5 - Yossi Friedman
פרק 6 - Yossi Friedman
פרק 7 - Yossi Friedman
פרק 8 - Yossi Friedman
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yahu Skaist
פרק 2 - Yahu Skaist
פרק 3 - Yahu Skaist
פרק 4 - Yahu Skaist
פרק 5 - Yahu Skaist
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Kaplan
פרק 2 - Dovid Kaplan
פרק 3 - Dovid Kaplan
פרק 4 - Dovid Kaplan
פרק 5 - Dovid Kaplan
פרק 6 - Dovid Kaplan
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Y.G.
פרק 2 - Y.G.
פרק 3 - Y.G.
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Skaist
פרק 2 - Aaron Skaist
פרק 3 - Aaron Skaist
פרק 4 - Aaron Skaist
פרק 5 - Aaron Skaist
פרק 6 - Aaron Skaist
פרק 7 - Aaron Skaist
פרק 8 - Aaron Skaist
פרק 9 - Aaron Skaist
פרק 10 - Aaron Skaist
פרק 11 - Aaron Skaist
פרק 12 - Aaron Skaist
פרק 13 - Aaron Skaist
פרק 14 - Aaron Skaist
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
פרק 11 - Nafali Roth
פרק 12 - Nafali Roth
פרק 13 - Nafali Roth
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
פרק 11 - Nafali Roth
פרק 12 - Nafali Roth
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Klahr
פרק 2 - Aryeh Klahr
פרק 3 - Aryeh Klahr
פרק 4 - Aryeh Klahr
פרק 5 - Aryeh Klahr
פרק 6 - Aryeh Klahr
פרק 7 - Aryeh Klahr
פרק 8 - Aryeh Klahr
פרק 9 - Aryeh Klahr
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - C.M.
פרק 2 - C.M.
פרק 3 - C.M.
פרק 4 - C.M.
פרק 5 - C.M.
פרק 6 - C.M.
פרק 7 - C.M.
פרק 8 - C.M.
פרק 9 - C.M.
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Zvi Landy
פרק 2 - Chaim Zvi Landy
פרק 3 - Chaim Zvi Landy
פרק 4 - Chaim Zvi Landy
פרק 5 - Chaim Zvi Landy
פרק 6 - Chaim Zvi Landy
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yechezkel Nakdimen
פרק 2 - Yechezkel Nakdimen
פרק 3 - Yechezkel Nakdimen
פרק 4 - Yechezkel Nakdimen
פרק 5 - Yechezkel Nakdimen
פרק 6 - Yechezkel Nakdimen
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yahu Skaist
פרק 2 - Yahu Skaist
פרק 3 - Yahu Skaist
פרק 4 - Yahu Skaist
פרק 5 - Yahu Skaist
פרק 6 - Yahu Skaist
פרק 7 - Yahu Skaist
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - A.A.
פרק 2 - A.A.
פרק 3 - A.A.
פרק 4 - A.A.
פרק 5 - A.A.
פרק 6 - A.A.
פרק 7 - A.A.
פרק 8 - A.A.
פרק 9 - A.A.
פרק 10 - A.A.
פרק 11 - A.A.
פרק 12 - A.A.
פרק 13 - A.A.
פרק 14 - A.A.
פרק 15 - A.A.
פרק 16 - A.A.
פרק 17 - Label Klahr
פרק 18 - Label Klahr
פרק 19 - A.A.
פרק 20 - A.A.
פרק 21 - A.A.
פרק 22 - A.A.
פרק 23 - A.A.
פרק 24 - A.A.
פרק 25 - A.A.
פרק 26 - A.A.
פרק 27 - A.A.
פרק 28 - A.A.
פרק 29 - A.A.
פרק 30 - A.A.
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 2 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 3 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 4 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 5 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 6 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 7 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 8 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 9 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 10 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 11 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 12 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 13 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 14 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 15 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 16 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 17 - Shlomo Pinchas Ludzker
פרק 18 - Shlomo Pinchas Ludzker
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - R' Reuven Zwick
פרק 2 - R' Reuven Zwick
פרק 3 - R' Reuven Zwick
פרק 4 - R' Reuven Zwick
פרק 5 - R' Reuven Zwick
פרק 6 - R' Reuven Zwick
פרק 7 - R' Reuven Zwick
פרק 8 - R' Reuven Zwick
פרק 9 - R' Reuven Zwick
פרק 10 - R' Reuven Zwick
פרק 11 - R' Reuven Zwick
פרק 12 - R' Reuven Zwick
פרק 13 - R' Reuven Zwick
פרק 14 - R' Reuven Zwick
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
פרק 11 - Nafali Roth
פרק 12 - Nafali Roth
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - A.A.
פרק 2 - A.A.
פרק 3 - A.A.
פרק 4 - A.A.
פרק 5 - A.A.
פרק 6 - A.A.
פרק 7 - A.A.
פרק 8 - A.A.
פרק 9 - A.A.
פרק 10 - A.A.
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yahu Skaist
פרק 2 - Yahu Skaist
פרק 3 - Yahu Skaist
פרק 4 - Yahu Skaist
פרק 5 - Yahu Skaist
פרק 6 - Yahu Skaist
פרק 7 - Yahu Skaist
פרק 8 - Yahu Skaist
פרק 9 - Yahu Skaist
פרק 10 - Yahu Skaist
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth
פרק 4 - Nafali Roth
פרק 5 - Nafali Roth
פרק 6 - Nafali Roth
פרק 7 - Nafali Roth
פרק 8 - Nafali Roth
פרק 9 - Nafali Roth
פרק 10 - Nafali Roth
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sheftel Friedman
פרק 2 - Sheftel Friedman
פרק 3 - Sheftel Friedman
פרק 4 - Sheftel Friedman
פרק 5 - Sheftel Friedman
פרק 6 - Sheftel Friedman
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abe Newman
פרק 2 - Abe Newman
פרק 3 - Abe Newman
פרק 4 - Abe Newman
פרק 5 - Abe Newman
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abe Newman
פרק 2 - Abe Newman
פרק 3 - Abe Newman
פרק 4 - Abe Newman
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Dvorkes
פרק 2 - Yaakov Dvorkes
פרק 3 - Yaakov Dvorkes
פרק 4 - Yaakov Dvorkes
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nafali Roth
פרק 2 - Nafali Roth
פרק 3 - Nafali Roth

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
12Yaakov Dvorkesפיאה פרקים 1-8; ידיים פרקים 1-4
38A.A.כלים פרקים 1-16, 19-30; טהרות פרקים 1-10
11G.A.נדרים פרקים 1-11
14Baruch Lebovitsשבת פרקים 11-24
6Chaim Zvi Landyכריתות פרקים 1-6
3Moishe Landyבבא מציעא פרקים 1-3
9Aryeh Klahrבכורות פרקים 1-9
7Y.R.בבא בתרא פרקים 1-7
5Dovid Aryeh Dvorkesביצה פרקים 1-5
6Dovid Kaplanאבות פרקים 1-6
3dovid skaistעירובין פרקים 1-3
16Eli Skaistברכות פרקים 1-9; דמאי פרקים 1-7
11Y.G.כתובות פרקים 1-8; הוריות פרקים 1-3
5S Z Weintraubכתובות פרקים 9-13
4Rav Zev Weintraubקידושין פרקים 1-4
9Label Klahrבבא מציעא פרקים 4-10; כלים פרקים 17-18
9H.A.גיטין פרקים 1-9
9C.M.ערכין פרקים 1-9
7SMKחלה פרקים 1-4; ערלה פרקים 1-3
10Moshe Bergerפסחים פרקים 1-10
90Nafali rothעירובין פרקים 4-10; סוטה פרקים 1-9; בבא בתרא פרקים 8-10; סנהדרין פרקים 6-11; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; תמורה פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5; קינים פרקים 1-3; פרה פרקים 1-12; נידה פרקים 1-10; עוקצים פרקים 1-3
8Naftuli Zvi Klahrשבועות פרקים 1-8
16CMAיבמות פרקים 1-16
5Osher Klahrסוכה פרקים 1-5
10Psachya Skaistשבת פרקים 1-10
21Yitzchak Skaistתרומות פרקים 1-11; מעשרות פרקים 1-5; מעשר שני פרקים 1-5
9Mordechai Skaistכלאיים פרקים 1-9
8R' Raphael Skaistשקלים פרקים 1-8
4Shlomo Naftali Skaistביכורים פרקים 1-4
14R' Reuven Zwickנגעים פרקים 1-14
3RYKמכות פרקים 1-3
9Shlomo Caplanנזיר פרקים 1-9
18Shlomo Pinchas Ludzkerאהלות פרקים 1-18
9Abe Newmanזבים פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4
14Aaron Skaistזבחים פרקים 1-14
14sholom skaistראש השנה פרקים 1-4; מגילה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
10Sruly Tratnerשביעית פרקים 1-10
4Yaacov Skaistקידושין פרקים 1-4
22Yahu Skaistעבודה זרה פרקים 1-5; תמיד פרקים 1-7; מקוואות פרקים 1-10
6Yechezkel Nakdimenמעילה פרקים 1-6
11Yitzchok Myer Klahrתענית פרקים 1-4; סנהדרין פרקים 1-4, 4-5, 5
8Dovi Klahrיומא פרקים 1-8
10Yoel Klahrבבא קמא פרקים 1-10
6sheftel Friedmanמכשירין פרקים 1-6
8Yossi Friedmanעדויות פרקים 1-8
      45 אנשים נרשמו ל 531 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.