שמעון אהרון בן יהודית

Chasdei Lev volunteer in the IDF

To join this siyum of Tehilim, please check the relevant chapters, enter your name and email address and submit.

Tehilim Reading should start on or after 1 Heshvan 5784 (Monday, October 16, 2023) .
Please read DAILY until 2 Kislev 5784 (Wednesday, November 15, 2023) (30 days total)

Signup Complete.
you may still sign up for more.
(102%)
(1 full signup + 3 additional tehilim chapters)

current signup list

Tehilim by Chapter (150 chapters)

ch.1 (6) ch.2 (12) ch.3 (9)
ch.4 (9) ch.5 (13) ch.6 (11)
ch.7 (18) ch.8 (10) ch.9 (21)
ch.10 (18) ch.11 (7) ch.12 (9)
ch.13 (6) ch.14 (7) ch.15 (5)
ch.16 (11) ch.17 (15) ch.18 (51)
ch.19 (15) ch.20 (10) ch.21 (14)
ch.22 (32) ch.23 (6) ch.24 (10)
ch.25 (22) ch.26 (12) ch.27 (14)
ch.28 (9) ch.29 (11) ch.30 (13)
ch.31 (25) ch.32 (11) ch.33 (22)
ch.34 (23) ch.35 (28) ch.36 (13)
ch.37 (40) ch.38 (23) ch.39 (14)
ch.40 (18) ch.41 (14) ch.42 (12)
ch.43 (5) ch.44 (27) ch.45 (18)
ch.46 (12) ch.47 (10) ch.48 (15)
ch.49 (21) ch.50 (23) ch.51 (21)
ch.52 (11) ch.53 (7) ch.54 (9)
ch.55 (24) ch.56 (14) ch.57 (12)
ch.58 (12) ch.59 (18) ch.60 (14)
ch.61 (9) ch.62 (13) ch.63 (12)
ch.64 (11) ch.65 (14) ch.66 (20)
ch.67 (8) ch.68 (36) ch.69 (37)
ch.70 (6) ch.71 (24) ch.72 (20)
ch.73 (28) ch.74 (23) ch.75 (11)
ch.76 (13) ch.77 (21) ch.78 (72)
ch.79 (13) ch.80 (20) ch.81 (17)
ch.82 (8) ch.83 (19) ch.84 (13)
ch.85 (14) ch.86 (17) ch.87 (7)
ch.88 (19) ch.89 (53) ch.90 (17)
ch.91 (16) ch.92 (16) ch.93 (5)
ch.94 (23) ch.95 (11) ch.96 (13)
ch.97 (12) ch.98 (9) ch.99 (9)
ch.100 (5) ch.101 (8) ch.102 (29)
ch.103 (22) ch.104 (35) ch.105 (45)
ch.106 (48) ch.107 (43) ch.108 (14)
ch.109 (31) ch.110 (7) ch.111 (10)
ch.112 (10) ch.113 (9) ch.114 (8)
ch.115 (18) ch.116 (19) ch.117 (2)
ch.118 (29) ch.119 (176) ch.120 (7)
ch.121 (8) ch.122 (9) ch.123 (4)
ch.124 (8) ch.125 (5) ch.126 (6)
ch.127 (5) ch.128 (6) ch.129 (8)
ch.130 (8) ch.131 (3) ch.132 (18)
ch.133 (3) ch.134 (3) ch.135 (21)
ch.136 (26) ch.137 (9) ch.138 (8)
ch.139 (24) ch.140 (14) ch.141 (10)
ch.142 (8) ch.143 (12) ch.144 (15)
ch.145 (21) ch.146 (10) ch.147 (20)
ch.148 (14) ch.149 (9) ch.150 (6)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Current Signups

#NameChapters
2Aaron Rosenfeld2 chapters
1ari klein1 Chapter
2Aron Bistritzky2 chapters
2Avraham Moshe Wolfson2 chapters
14Chayala Weiss14 chapters
8Berish Chaimovitz8 chapters
2Chaim Schvarcz2 chapters
2Deborah Toledano2 chapters
5Devorah brociner5 chapters
2Eli Salamon2 chapters
4ephraim bistritzky4 chapters
5Fayge leah Bistritzky5 chapters
3Gitty Gold3 chapters
4Moishe Tauber4 chapters
9Mayer Gold9 chapters
6Mrs. Miller6 chapters
1shmuel miller1 Chapter
1Mordechai Levin1 Chapter
2Moshe Bistritzky2 chapters
7Motty Elkon7 chapters
3Naftali Miller3 chapters
6Nechemia Salzman6 chapters
1Rachel N Gold1 Chapter
11Rafi sorscher11 chapters
2Refael Pomerantz2 chapters
1Rivka Rosenfeld1 Chapter
11Shaina greenspan11 chapters
5Shia Friedman5 chapters
3Shimi Schlisselfeld3 chapters
2Shlomo b2 chapters
3Sruli Goldstein3 chapters
2Steven Weiss2 chapters
5Tzipporah Schvarcz5 chapters
7Tzali Gutman7 chapters
1Yocheved Herzog1 Chapter
5Yoeli Elkon5 chapters
3Yonah Pitterman3 chapters
1Zvi Bokow1 Chapter
      38 people signed up for 154 chapters   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.