למד לTzvi Ben Shmuel A"H (Hersh Fogel A"H)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Av 5779 (Thursday, August 22, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 98.4% נרשם
(62/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
5Bentzion Fogelמעשרות, חלה, ביכורים, מעשר שני, ערלה
1laizer taubפסחים
7Mayer Fogelיבמות, נדרים, סוטה, קידושין, כתובות, נזיר, גיטין
1Benzion Fogelחגיגה
10Moishy Fogelסנהדרין, שבועות, עבודה זרה, בבא קמא, הוריות, בבא בתרא, מכות, עדויות, אבות, בבא מציעא
1Toivey Schustalזבחים
5Eliezer Fogelדמאי, שביעית, תרומות, פיאה, כלאיים
1Moshe Landyבכורות
2Moshe Tovey Padawerתמורה, ערכין
2Benjy Davidowitzמנחות, עירובין
1Yechiel Schustalשבת
3Avrohom Yeshaya Fogelכריתות, קינים, מידות
1Yisrael Chaim Schustalראש השנה
1Yosi Cypersteinחולין
1Dovy Schickמועד קטן
1Avromi Schustalסוכה
2Mordecaiתענית, ברכות
2Moshe fogelשקלים, תמיד
1Nussi Fassמגילה
2Shloimy Fogelביצה, יומא
12Shmuel Fogelטבול יום, נגעים, עוקצים, טהרות, נידה, זבים, אהלות, ידיים, פרה, מקוואות, מכשירין, כלים
      21 אנשים נרשמו ל 62 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.