למד לBaruch Shneur Zalman Ben Harav Avraham Eliyahu (Zalmy Plotkin)
שלושים / יארצייט


להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Sivan 5778 (Wednesday, May 16, 2018) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(122.2%)
(1 הרשמה מלאה + 14 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Toledanoטהרות
1Aaron Wrubleתרומות
1Alec rabinowitzערלה
1Amira Pechetתענית
1Ariella Benovitzעדויות
1Aryeh Klienמקוואות
1Avigayil Shapiroחלה
3Benji morrisתענית, ברכות, מכות
1Benjy Epsteinסוטה
1Benny Birenברכות
2Daniel Kimmelמועד קטן, חגיגה
1Daniel Raykherנזיר
2David Hermanשבועות, סנהדרין
1Devorah Spigelmanאבות
2doni kilimnickראש השנה, סוכה
1Donny Brodskyנדרים
1Dovi Brandפיאה
1Dovi Flugמכות
1Dovi Grosserמכות
1Efrem Popelפרה
2Ellin Mitchellנידה, כלים
1Elliot Fuchsמעשרות
1Ephraim Kahnחולין
2evan federקידושין, דמאי
1Evan Leborביצה
1Ezra Alyeshmerniתמיד
2Gavi smithכלאיים, מעשר שני
1Gavriel Mayerמידות
1Gilad Kersteinשביעית
1Isaac Aronoffעוקצים
1Isaac Beletskiyכתובות
1Izak Heldשבת
1Jacob Siriמכשירין
2Jeremy Tabakשקלים, עירובין
1Jonathan Wieselכריתות
1Jordanביכורים
2Jordan Gellmanמגילה, סוכה
1Josh Rosenbergביצה
1Marty Perlmutterבבא קמא
1Michael Nassimiביצה
2Michael Tabakזבחים, מנחות
2Moshe Blankבבא בתרא, חלה
1Moshe Rosenbaumמעילה
1Rayna Kaufmanעבודה זרה
5Sam Eisenstadterבבא קמא, טבול יום, סוטה, זבים, ידיים
1Sam Poupkoתמורה
1Sarah (Susan) Barthאבות
1Shimmy Borgenאהלות
1Shimmy Savitskyפסחים
1Shmuel Tannenbaumבבא מציעא
1Shoshana Skydellאבות
1Simcha Borodachנגעים
1Simon Ibguiקינים
1Tehila Azarערכין
2Yaakov Fuchsמגילה, ראש השנה
1Yakir Judasבכורות
1Yehuda Loebגיטין
1Yitzy Klipperהוריות
1Yoav Deutschיומא
1Yoni Apsanיבמות
      60 אנשים נרשמו ל 77 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.