עברית | English

למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(169.8%)
(1 הרשמה מלאה + 44 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Elie Lowingerמועד קטן, סוטה
1A Koslowitzידיים
1Aaron Lowingerגיטין
1Aron Lowingerגיטין
2Andy Lowingerיומא, ראש השנה
7Levinsonסנהדרין, חגיגה, סוכה, מגילה, בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
1Chaim Feldעבודה זרה
1Chaim Freundמכשירין
1Chaim Schattnerפסחים
1Chezky Kleinמועד קטן
1Dan Myersמכות
2Davey Rosenblattכלים, טהרות
3Dovid Blackבבא מציעא, קינים, נדרים
1Dovid Friedmanחלה
1Eli Diamondביכורים
4Eliezer Lowingerערכין, כתובות, ידיים, פסחים
1Zac And Max Pockrissאבות
1Evan Pockrissהוריות
1Juda Lowingerברכות
1Mark Kleinתמורה
2Meir Lowingerזבחים, מנחות
2Zevi Kleinזבחים, בבא קמא
1Menachem Barkanyתמיד
1Michoel Mandelערלה
1Moish Nobleאבות
2Moshe Lapidusפיאה, דמאי
1Moshe Weissנדרים
1Moti Koslowitzשבת
1Motty Grosמעשר שני
1Shimshon Deutscherבכורות
1Shmuel Lowingerחגיגה
1Shmuel Witkinמעילה
1Steven Kohnעירובין
1Yaakov Harkavyעבודה זרה
1Yair Keilsonעירובין
1Yair Weinsteinפיאה
1Mendel Herzkaמעשרות
1Avraham Berkowitzקידושין
2Ben Lowingerשביעית, מעשר שני
1Shmuley Zafirתענית
1Nuti Diamondשביעית
1Mordechai Kohenכלים
1R’ Rubinsteinפרה
1Rav Zalman Soferמעילה
2Moshe Keilsonתמיד, מידות
1Alvin Greengartערלה
2Rabbi Shia Jungreisתענית, ביצה
3Moshe Fischerנידה, כלאיים, עוקצים
5Neuschlossמקוואות, טבול יום, אהלות, נגעים, זבים
1Moshe Menachem Blumחולין
1Eli Lichtensteinיומא
2Andrew Lowingerראש השנה, יומא
1Eliyahu Lowingerכתובות
1Pinny Katzחולין
1Ira Lowingerמכות
1Moshe Soferתרומות
1Moish Glennביצה
1Paltiel Benderחלה
1יצחק ענגלענדערשבועות
1Shua Schickראש השנה
1Yitzchok ?שקלים
1Moshe Millerנזיר
2Y Neuschlossיבמות, נזיר
1Yitzchak Feldmanכריתות
1Menachem Feiferטבול יום
1Shie Friedmanסוכה
1Yakov Lowingerשבועות
1K Roynikברכות
1Yisroel Shalitzkyהוריות
1Yitzchak Freundעדויות
2Yitzy Blackקינים, ערכין
1Yitzy Horowitzקידושין
1Yoel Premingerשבת
1Yosef Lowingerמכשירין
1Yossie Treisserשקלים
1Z Harariזבים
1Zevy Lapidesמידות
1מענדל ענגלענדערסנהדרין
      78 אנשים נרשמו ל 107 מסכתות   יצוא