למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(169.8%)
(1 הרשמה מלאה + 44 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Elie Lowingerמועד קטן, סוטה
1A Koslowitzידיים
1Aaron lowingerגיטין
1Aron lowingerגיטין
2ANDY Lowingerראש השנה, יומא
5levinsonסנהדרין, חגיגה, בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא
1Chaim Feldעבודה זרה
1Chaim Freundמכשירין
1Chaim Schattnerפסחים
1Chezky Kleinמועד קטן
1Dan Myersמכות
2Davey rosenblattכלים, טהרות
3Dovid Blackקינים, נדרים, בבא מציעא
1Dovid Friedmanחלה
1Eli Diamondביכורים
4Eliezer Lowingerידיים, כתובות, ערכין, פסחים
1Zac and Max Pockrissאבות
1Evan Pockrissהוריות
1Juda Lowingerברכות
2Levinsonסוכה, מגילה
1Mark Kleinתמורה
2Zevi Kleinזבחים, בבא קמא
2Meir Lowingerמנחות, זבחים
1Menachem Barkanyתמיד
1Michoel Mandelערלה
1Moish Nobleאבות
2Moshe Lapidusדמאי, פיאה
1Moshe Weissנדרים
1Moti Koslowitzשבת
1Motty Grosמעשר שני
1Shimshon Deutscherבכורות
1Shmuel Lowingerחגיגה
1Shmuel Witkinמעילה
1Steven Kohnעירובין
1Yaakov Harkavyעבודה זרה
1Yair Keilsonעירובין
1Yair Weinsteinפיאה
2Rabbi Shia Jungreisתענית, ביצה
3Moshe Fischerנידה, כלאיים, עוקצים
1R’ Rubinsteinפרה
5Neuschlossמקוואות, טבול יום, נגעים, אהלות, זבים
2Moshe Keilsonתמיד, מידות
1Shie Friedmanסוכה
1Eli Lichtensteinיומא
1Eliyahu Lowingerכתובות
2Andrew Lowingerראש השנה, יומא
1Avraham berkowitzקידושין
1Moshe Soferתרומות
1Pinny Katzחולין
1Paltiel Benderחלה
1Shua Schickראש השנה
1Ira Lowingerמכות
1Moish Glennביצה
1Moshe Millerנזיר
1Yitzchok ?שקלים
1Menachem Feiferטבול יום
1Alvin Greengartערלה
1Yitzchak Feldmanכריתות
1Moshe Menachem Blumחולין
2Y Neuschlossיבמות, נזיר
1K Roynikברכות
2Ben Lowingerמעשר שני, שביעית
1Yakov Lowingerשבועות
1Nuti Diamondשביעית
1Mordechai Kohenכלים
1Mendel Herzkaמעשרות
1Rav Zalman Soferמעילה
1יצחק ענגלענדערשבועות
1Shmuley Zafirתענית
1Yisroel Shalitzkyהוריות
1Yitzchak Freundעדויות
2Yitzy Blackערכין, קינים
1Yitzy Horowitzקידושין
1Yoel Premingerשבת
1Yosef Lowingerמכשירין
1Yossie Treisserשקלים
1Z Harariזבים
1Zevy Lapidesמידות
1מענדל ענגלענדערסנהדרין
      79 אנשים נרשמו ל 107 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.