למד למינקא בת ר׳ משה שמואל (Edith Lowinger)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5778 (Saturday, December 09, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(169.8%)
(1 הרשמה מלאה + 44 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Elie Lowingerסוטה, מועד קטן
1A Koslowitzידיים
1Aron lowingerגיטין
1Aaron lowingerגיטין
2ANDY Lowingerראש השנה, יומא
5levinsonסנהדרין, חגיגה, בבא מציעא, בבא קמא, בבא בתרא
1Chaim Feldעבודה זרה
1Chaim Freundמכשירין
1Chaim Schattnerפסחים
1Chezky Kleinמועד קטן
1Dan Myersמכות
2Davey rosenblattטהרות, כלים
3Dovid Blackנדרים, בבא מציעא, קינים
1Dovid Friedmanחלה
1Eli Diamondביכורים
4Eliezer Lowingerכתובות, ערכין, ידיים, פסחים
1Zac and Max Pockrissאבות
1Evan Pockrissהוריות
1Juda Lowingerברכות
2Levinsonמגילה, סוכה
1Mark Kleinתמורה
2Zevi Kleinבבא קמא, זבחים
2Meir Lowingerמנחות, זבחים
1Menachem Barkanyתמיד
1Michoel Mandelערלה
1Moish Nobleאבות
2Moshe Lapidusפיאה, דמאי
1Moshe Weissנדרים
1Moti Koslowitzשבת
1Motty Grosמעשר שני
1Shimshon Deutscherבכורות
1Shmuel Lowingerחגיגה
1Shmuel Witkinמעילה
1Steven Kohnעירובין
1Yaakov Harkavyעבודה זרה
1Yair Keilsonעירובין
1Yair Weinsteinפיאה
5Neuschlossזבים, אהלות, מקוואות, טבול יום, נגעים
2Andrew Lowingerראש השנה, יומא
3Moshe Fischerעוקצים, נידה, כלאיים
1Avraham berkowitzקידושין
2Ben Lowingerמעשר שני, שביעית
1Ira Lowingerמכות
1K Roynikברכות
1Pinny Katzחולין
1Moish Glennביצה
1Nuti Diamondשביעית
1Yitzchok ?שקלים
1Mordechai Kohenכלים
2Moshe Keilsonמידות, תמיד
1Rav Zalman Soferמעילה
1Alvin Greengartערלה
1Moshe Menachem Blumחולין
2Y Neuschlossיבמות, נזיר
2Rabbi Shia Jungreisתענית, ביצה
1Yakov Lowingerשבועות
1Eli Lichtensteinיומא
1Mendel Herzkaמעשרות
1Eliyahu Lowingerכתובות
1Shmuley Zafirתענית
1יצחק ענגלענדערשבועות
1Shua Schickראש השנה
1Moshe Soferתרומות
1Paltiel Benderחלה
1R’ Rubinsteinפרה
1Moshe Millerנזיר
1Shie Friedmanסוכה
1Yitzchak Feldmanכריתות
1Menachem Feiferטבול יום
1Yisroel Shalitzkyהוריות
1Yitzchak Freundעדויות
2Yitzy Blackערכין, קינים
1Yitzy Horowitzקידושין
1Yoel Premingerשבת
1Yosef Lowingerמכשירין
1Yossie Treisserשקלים
1Z Harariזבים
1Zevy Lapidesמידות
1מענדל ענגלענדערסנהדרין
      79 אנשים נרשמו ל 107 מסכתות   יצוא