עברית | English
Home | Add Siyum | Browse | Charts | About

Learn for Demo Siyum

all options showing... (in practice would have only one or two siyums)

To join this siyum, please check the relevant boxes, enter your name and email address and submit.

Study should be completed bli neder by 29 Tammuz 5778 (Thursday, July 12, 2018) sundown.
9 siyums total + Mitzvot Signup

Mishna Siyum is 0% Assigned
(0/63 Tractates)

Zeraim

Berachos (9) Peah (8) Demai (7)
Kilaim (9) Sheviis (10) Terumos (11)
Maasros (5) Maaser Sheini (5) Challah (4)
Orlah (3) Bikkurim (4)  

Moed

Shabbos (24) Eruvin (10) Pesachim (10)
Shekalim (8) Yoma (8) Sukkah (5)
Beitzah (5) Rosh Hashanah (4) Taanis (4)
Megillah (4) Moed Katan (3) Chagigah (3)

Nashim

Yevamos (16) Ketubos (13) Nedarim (11)
Nazir (9) Sotah (9) Gittin (9)
Kiddushin (4)   

Nezikim

Bava Kamma (10) Bava Metzia (10) Bava Batra (10)
Sanhedrin (11) Makkos (3) Shevuos (8)
Edyos (8) Avodah Zarah (5) Avot (6)
Horayos (3)   

Kodashim

Zevahim (14) Menahos (13) Hullin (12)
Bechoros (9) Arakhin (9) Temurah (7)
Kerisos (6) Meilah (6) Tamid (7)
Middos (5) Kinnim (3)  

Taharos

Keilim (30) Ohalos (18) Negaim (14)
Parah (12) Taharos (10) Mikvaos (10)
Niddah (10) Machshirin (6) Zavim (5)
Tevul Yom (4) Yadayim (4) Uktzin (3)

This Siyum is Closed to New Signups 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Other Learning for this Siyum:

9 siyums total + Mitzvot Signup
 

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
no signups yet. You will need to email the relevant people.

 

 Powered by: