עברית | English
Home | Add Siyum | Browse | Charts | About

Learn for נתן נטע בן ר משה עײה (Natan Donath)
Shloshim/ Yartzheit
To join this siyum of Mishna, please check the Tractates you would like to read, enter your name and email address and submit.

Study should be completed bli neder by 21 Adar II 5774 (Sunday, March 23, 2014) sundown.

Mishna Siyum is 12.6% Assigned
(8/63 Tractates)

current signup list

Zeraim

Berachos (9) Peah (8) Demai (7)
Kilaim (9) Sheviis (10) Terumos (11)
Maasros (5) Maaser Sheini (5) Challah (4)
Orlah (3) Bikkurim (4)  

Moed

√Shabbos (24) Eruvin (10) Pesachim (10)
√Shekalim (8) √Yoma (8) Sukkah (5)
√Beitzah (5) Rosh Hashanah (4) Taanis (4)
Megillah (4) Moed Katan (3) Chagigah (3)

Nashim

Yevamos (16) Ketubos (13) Nedarim (11)
Nazir (9) Sotah (9) Gittin (9)
Kiddushin (4)   

Nezikim

√Bava Kamma (10) Bava Metzia (10) Bava Batra (10)
Sanhedrin (11) √Makkos (3) Shevuos (8)
Edyos (8) √Avodah Zarah (5) Avot (6)
Horayos (3)   

Kodashim

Zevahim (14) Menahos (13) Hullin (12)
Bechoros (9) Arakhin (9) Temurah (7)
Kerisos (6) Meilah (6) Tamid (7)
Middos (5) Kinnim (3)  

Taharos

Keilim (30) Ohalos (18) Negaim (14)
Parah (12) Taharos (10) Mikvaos (10)
Niddah (10) Machshirin (6) Zavim (5)
√Tevul Yom (4) Yadayim (4) Uktzin (3)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Security Code: Security Code
Submit (bli neder)Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
1Hershey WeissYoma
1Moishe WeissMakkos
5Yanky WeissBeitzah, Bava Kamma, Tevul Yom, Shabbos, Shekalim
1Yermy WeissAvodah Zarah
      4 people signed up for 8 Tractates   export

 

 Powered by: