למד לDavid Mordechi Ben Arieh (Mr. David Moont)
שלושים / יארצייט

David was a talmid of Rav Bina some 40 years ago and maintained a kesher with Yeshiva for many years. Sadly he did not have a family and children. We ask everyone to learn Mishnayot Lilui Nishmato.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Nisan 5780 (Friday, March 27, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 39.6% נרשם
(25/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
√ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
√נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) √ערכין (9) תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Anonymousפרה, הוריות
1Anthony Wallerערכין
1Ari Levineמועד קטן
1Ari Zuckerעירובין
2Ariel haymovתענית, מגילה
1Benjy Schwartzדמאי
1Daniel Steinbergerברכות
1Danny Kelatyיומא
1David & Benji Steinbockאבות
1Fyvel Shusterערלה
2Jonah Goldbergחגיגה, פסחים
2Josh packerנזיר, כתובות
1Leon Zaidnerכלים
1Meir Katesסוכה
1Michaelראש השנה
1Michael Epsteinביצה
2Yair Hymanסנהדרין, מכות
1Kornנידה
1Mark Maysעבודה זרה
1Yoni Sokelכריתות
      20 אנשים נרשמו ל 25 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.